⭐⭐⭐ 6.1
Tiêu Dao Mộng Lộ
Trò chơi
Cầu Vương Dưỡng Thành Khí
Thi đấu
⭐⭐⭐ 5.2
C Cấp Dung Binh Tự Cứu Chỉ Nam
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.7
Giả Trang Bất Tri Đạo Nhĩ Tại Trang Cùng [Trùng Sinh]
Đô thị
⭐⭐ 3.7
Trạch Thiên Ký
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 3.8
Mỹ Mạn Thế Giới Âm Ảnh Quỹ Tích
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Ta Là Đại Phản Phái [Khoái Xuyên]
Ngôn tình
⭐⭐⭐ 6.1
Hi Lạp Đích La Mã Chi Lộ
Lịch sử
Đại Minh Đệ Nhất Lại
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.9
Cô Nương Tha Hí Đa Chuỷ Điềm
Ngôn tình
Thanh Bình Nhạc
Xuyên việt
Linh Khí Phục Tô Hậu Ngã Nữ Trang Thành Thần Liễu Tấn Giang
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.2
Tòng Văn Sao Công Đáo Toàn Đại Lục Cự Tinh
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.6
Tần Lâm Diệp Tần Tiểu Tô Miễn Phí Duyệt Độc
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.2
Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.8
Lục Trà Bệnh Mỹ Nhân Tẩy Bạch Hậu
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.4
Ma Tạp Chư Thiên
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 6.1
Văn Nghệ Hương Giang
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.7
Thí Thiên Nhận
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Hoắc Cách Ốc Tì Đích Đề Đốc
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.6
Bắc Địa Vu Sư
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Tín Tức Toàn Tri Giả
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Tuỳ Loạn
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.8
Thuỳ Thuyết Omega Tựu Bất Năng A Bộc Liễu
Đô thị
⭐⭐ 3.3
Bắc Tống Đại Biểu Ca
Lịch sử