Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐ 6
Ngã Chích Tưởng An Tĩnh Đích Tố Cá Cẩu Đạo Trung Nhân
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.9
Trà Vị Luyến Ái Nhật Thường
Trạch văn
Ngã Tưởng Tiên Cẩu Kỷ Niên
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Dư Tẫn Chi Súng
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ta Mới Không Cần Luyến Ái Trò Chơi
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.6
Ngã Gia Tải Liễu Luyến Ái Du Hí
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.4
Thân Ái Đích, Nhĩ Môn Thính Ngã Giải Thích
Đô thị
⭐⭐⭐ 6.2
Hoà Vu Yêu Đồng Liêu Đích Học Thuật Tụ Hội
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.7
Giả Như Bị Vu Nữ Triền Trụ
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.6
Kinh Bố Quan Miện
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Biến Thân Chi Ngã Đích Hệ Thống Hữu Độc
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.2
Bất Tử Đích Ngã Chích Hảo Giả Ban Huyết Tộc
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.6
Tu Tiên Tòng Thời Gian Quản Lý Khai Thuỷ
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.9
Chư Thiên: Tòng Vân Lam Tông Khai Thuỷ Hiển Thánh
Trạch văn
Nhân Tại Hải Tặc: Môn Môn Quả Thực Ngoạn Xuất Hoa
Trạch văn
Tòng Thể Dục Lão Sư Khai Thuỷ Đích Nhân Sinh Doanh Gia
Khoa viễn
⭐⭐ 3.2
Tư Thản Sách Mỗ Thần Hào
Trò chơi
⭐⭐⭐ 4.1
Toàn Cầu Tiến Nhập Đại Hồng Thuỷ Thời Đại
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.5
Nhân Tại Hoả Ảnh, Khai Cục Nhất Toà Tĩnh Linh Đình
Loại khác
Văn Ngu: Ngã Tựu Thị Ngoạn
Đô thị
⭐⭐ 3.3
Tinh Không Chi Thượng
Khoa viễn
Đấu Phá Chi Phong Khởi Thanh Sơn
Trạch văn
Áo Đặc Cách Đấu Truyền Thuyết
Trạch văn