⭐⭐⭐ 4.9
Giá Thị Ngã Đích Tinh Cầu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Trong Thân Thể Ta Có Con Quỷ
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.9
Đương Nữ Phối Nã Liễu Đại Lão Kịch Bản (Khoái Xuyên)
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 7
Diablo Chi Huỷ Diệt
Trò chơi
⭐⭐⭐ 6
Ngã Tất Tướng Gia Miện Vi Vương
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.7
Mật Thất Đào Bất Thoát
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.2
Thần Quốc Chi Thượng
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.3
Bất Tử Đích Ngã Chích Hảo Giả Ban Huyết Tộc
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5
Tiên Giới Đệ Nhất Ngoạ Để
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.8
Quỷ Tam Quốc
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Chúng Ta Là Quán Quân
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Diệt Vận Đồ Lục
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Ngã Chân Thị Nữ Minh Tinh Khởi Điểm
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Tối Giai Ảnh Tinh
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.5
Quán Quân Chi Quang
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 8
Thiên Sinh Phế Sài
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Quán Quân Giáo Phụ
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Quán Quân Truyền Kỳ
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Cấm Khu Chi Hùng
Trò chơi
⭐⭐⭐ 4.7
Cực Đạo Quyền Quân
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.2
Không Tưởng Chi Quyền
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Kiếm Dữ Ma Pháp Dữ Đông Phương Đế Quốc
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
Hồi Đáng Tại 2008
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Tòng Nhất Kích Nam Khai Thuỷ
Trạch văn