⭐⭐⭐ 5.7
Phản Phái Thiếu Gia Chích Tưởng Quá Phật Hệ Sinh Hoạt
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.3
Tạp Lạc Tư Đích Chúc Quang Vãn Yến
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Bắt Đầu Từ Ubume
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.1
Ma Tông Yêu Nữ
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.1
Ngã Đả Tạo Liễu Cứu Thế Tổ Chức
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6
Võ Lâm Chi Vương Đích Thối Ẩn Sinh Hoạt
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.9
Toàn Cầu Trung Nhị Bệnh Duy Hữu Ngã Chính Thường
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Cực Hạn Phi Hành
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.5
Thời Đình Ngũ Bách Niên
Trò chơi
⭐⭐⭐ 4.7
Giá Cá Thế Giới Quá Vu Nguy Hiểm
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
Chú Tinh Thái Thản
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Biến Thân Chi Ngã Đích Hệ Thống Hữu Độc
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.9
Ngã Tại Mộc Diệp Siêu Tiến Hoá
Lịch sử
Minh Nhật Phương Chu Chi Trọng Phản La Đức Đảo
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Thiên Ngoại Ký Sinh
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.6
Trung Thế Kỷ Quật Khởi
Lịch sử
⭐⭐ 3.6
Siêu Phàm Đại Vệ
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Thượng Đế Hốt Du Trứ Ngã
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.2
Mã Nông Tu Chân
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.3
Ngã Bất Thị Đại Thần
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.5
Ta, Ngày Xưa Kẻ Chi Phối
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7
Liệt Võ Chí
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6.1
Tà Ác Tổ Chức Chú Ý Sự Hạng
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7
Hoan Nghênh Lai Đáo Hà Nguyên Trấn
Loại khác