Đăng nhập Chivi để mở khoá các tính năng!
Tòng Cấu Tạo Kỹ Năng Khai Thuỷ
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.8
Tòng Tân Môn Đệ Nhất Khai Thuỷ
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.5
Thuật Sư Thủ Sách
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Ẩn Sát
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Cùng Nữ Tiếp Viên Hàng Không Ở Chung Cuộc Sống
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.3
Ngã Đích Vân Dưỡng Nữ Hữu
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Thanh Diệp Sự Vụ Sở
Thần quái
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Học Bá Cũng Muốn Nói Yêu Thương
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Phi Chính Thường Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Dư Tẫn Chi Súng
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 6
Ngã Chích Tưởng An Tĩnh Đích Tố Cá Cẩu Đạo Trung Nhân
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Bị Hệ Thống Uỷ Trị Rồi
Khoa viễn
⭐⭐ 3.4
Tòng Ly Hôn Khai Thuỷ Đích Văn Ngu
Đô thị
⭐⭐⭐ 6.1
Đại Đường Thái Tử Lý Thừa Càn
Lịch sử
⭐⭐⭐ 6
Ngã Bị Khốn Tại Đồng Nhất Thiên Nhất Thiên Niên
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Đô Thị Chi Quang Vinh Sứ Mệnh
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Đô thị
Tòng Quỷ Diệt Chi Nhận Khai Thuỷ Đích Đạo Lộ
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Tiêu Tề Diễm Sử
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Giang Sơn Như Thử Đa Kiều
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.5
Chỉ Nhân Thành Đạo
Tu chân
Cái Thế Gian Hùng
Lịch sử