Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Xuyên Việt Ám Hắc Chi Lộ
Trò chơi
⭐⭐⭐ 4.2
Xạ Trình Chi Nội Biến Địa Chân Lý
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Vị Diện Tiểu Hồ Điệp
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7
Vô Cùng Trùng Trở
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.9
Trà Vị Luyến Ái Nhật Thường
Trạch văn
Ngã Tưởng Tiên Cẩu Kỷ Niên
Tu chân
⭐⭐⭐ 4.7
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Tu chân
⭐⭐⭐ 4.1
Nhất Bất Tiểu Tâm Tu Thành Đại Lão Liễu
Tu chân
⭐⭐⭐ 4.4
Quốc Thuật Hung Mãnh Chi Lục Hợp Vô Song
Võ hiệp
⭐⭐⭐ 4
Vấn Đạo Cửu Trùng
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Quyền Trấn Sơn Hà
Võ hiệp
⭐⭐⭐ 5.5
Ngã Chân Bất Tưởng Độc Đáng
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.9
Đại Tống Tư Sinh Tử
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.3
Làm Cái Pháp Sư Náo Cách Mạng
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.6
Ngã Gia Tải Liễu Luyến Ái Du Hí
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Sơn Hải Bát Hoang Lục
Tu chân
⭐⭐⭐ 4.4
Thân Ái Đích, Nhĩ Môn Thính Ngã Giải Thích
Đô thị
⭐⭐⭐ 6
Ngã Chích Tưởng An Tĩnh Đích Tố Cá Cẩu Đạo Trung Nhân
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Dư Tẫn Chi Súng
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ta Mới Không Cần Luyến Ái Trò Chơi
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Biến Thân Chi Ngã Đích Hệ Thống Hữu Độc
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Quật Khởi Chi Đệ Tam Đế Quốc
Lịch sử
Trùng Sinh Nước Mỹ Đương Đại Sư
Lịch sử