Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Hán Cao Tổ Gia Phụ [-0yhfckm5]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Hán Cao Tổ Gia Phụ]

Số lượng từ: 265

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 月氏王
Nguyệt thị vương
n
Bình eet789 Chung 3 ngày trước
2 晁错
Tiều Thố
Nr
Thấp tôm tép Chung 3 ngày trước
3 刘启
Lưu Khải
Nr
Bình tôm tép Chung 3 ngày trước
4 郢客
Dĩnh Khách
Nr
Bình tôm tép Chung 3 ngày trước
5 真定赵
Chân Định Triệu
Na
Thấp tôm tép Chung 3 ngày trước
6 赵禾
Triệu Hoà
Nr
Bình tôm tép Chung 3 ngày trước
7 陆公
Lục công
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
8 陆贾
Lục Giả
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
9 李信
Lý Tín
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
10 郭蒙
Quách Mông
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
11 叔孙公
Thúc Tôn công
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
12
Thù
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
13 韩王后
Hàn vương hậu
Nr
Thấp tôm tép Chung 4 ngày trước
14 韩国
nước Hàn
Na
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
15 董赤
Đổng Xích
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
16 成侯
Thành hầu
Nr
Thấp tôm tép Chung 4 ngày trước
17 周灶
Chu Táo
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
18 隆虑侯
Long Lự hầu
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
19 宁侯
Ninh hầu
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
20 刘祥
Lưu Tường
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
21 司马喜
Tư Mã Hỉ
Nr
Thấp tôm tép Chung 4 ngày trước
22 吴国相
tướng nước Ngô
nh
Thấp tôm tép Chung 4 ngày trước
23 卢侯
Lư hầu
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
24 荆地
đất Kinh
Na
Thấp tôm tép Chung 4 ngày trước
25 王相
Vương tướng
Nr
Thấp tôm tép Chung 4 ngày trước
26 王雄
Vương Hùng
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
27 卢卿
Lư Khanh
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
28 他之
Tha Chi
Nr
Thấp tôm tép Chung 4 ngày trước
29 刘泽
Lưu Trạch
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
30 荆国
nước Kinh
Na
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
31 韩子
Hàn Tử
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
32 胜之
Thắng Chi
Nr
Thấp tôm tép Chung 4 ngày trước
33 张卿
Trương Khanh
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
34 里正
lý chính
nh
Thấp tôm tép Chung 4 ngày trước
35 云中
Vân Trung
Na
Thấp tôm tép Chung 4 ngày trước
36 赵衍
Triệu Diễn
Nr
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
37 河间
Hà Gian
Na
Bình tôm tép Chung 4 ngày trước
38 周巿
Chu Phất
Nr
Bình tôm tép Chung 7 ngày trước
39 朱公
Chu công
Nr
Thấp tôm tép Chung 7 ngày trước
40 朱君
Chu quân
Nr
Thấp tôm tép Chung 7 ngày trước
41 太仆丞
thái bộc thừa
nh
Thấp tôm tép Chung 8 ngày trước
42 曹密
Tào Mật
Nr
Bình tôm tép Chung 8 ngày trước
43 李公
Lý công
Nr
Thấp tôm tép Chung 8 ngày trước
44 赵利
Triệu Lợi
Nr
Thấp tôm tép Chung 8 ngày trước
45 内史
nội sử
nh
Thấp tôm tép Chung 8 ngày trước
46 刘敬
Lưu Kính
Nr
Bình tôm tép Chung 8 ngày trước
47 唐国相
tướng nước Đường
Nr
Thấp tôm tép Chung 8 ngày trước
48 季将军
Quý tướng quân
Nr
Thấp tôm tép Chung 8 ngày trước
49 唐相
Đường tướng
Nr
Thấp tôm tép Chung 8 ngày trước
50 绛侯
Giáng hầu
Nr
Thấp tôm tép Chung 8 ngày trước