Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Rụng Như Thế Đãi, Sao Có Thể Thành Tiên [-m0sgftg2]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Rụng Như Thế Đãi, Sao Có Thể Thành Tiên]

Số lượng từ: 69

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 杏云
Hạnh Vân
Nr
Bình tôm tép Chung 40 giờ trước
2 璃小姐
Ly tiểu thư
Nr
Thấp tôm tép Chung 40 giờ trước
3 云小姐
Vân tiểu thư
Nr
Thấp tôm tép Chung 40 giờ trước
4 叽里呱啦
bô lô ba la
a
Bình tôm tép Chung 40 giờ trước
5 瓜不拉几
ba la bô lô
a
Bình tôm tép Chung 40 giờ trước
6 爬!
chim cút!
a
Bình tôm tép Chung 40 giờ trước
7 晓龙
Hiểu Long
Nr
Bình tôm tép Chung 41 giờ trước
8 慕云
Mộ Vân
Nr
Bình tôm tép Chung 41 giờ trước
9 火长老
Hoả trưởng lão
Nr
Thấp tôm tép Chung 41 giờ trước
10 火部
Hoả bộ
Na
Thấp tôm tép Chung 41 giờ trước
11 离火鹤
Ly Hoả Hạc
Nr
Bình tôm tép Chung 41 giờ trước
12 小离
tiểu Ly
Nr
Thấp tôm tép Chung 41 giờ trước
13 晓琪
Hiểu Kỳ
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
14 红玲
Hồng Linh
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
15 黄山松
Hoàng Sơn Tùng
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
16 黄兜
Hoàng Đâu
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
17 蛊望香
Cổ Vọng Hương
Nz
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
18 药王宗
Dược Vương tông
Na
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước
19 红小姐
Hồng tiểu thư
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
20 爬爬爬!
chim cút cút cút!
a
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
21 笑尘
Tiếu Trần
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
22 步天
Bộ Thiên
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
23 红大伯
Hồng đại bá
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
24 小天
tiểu Thiên
Nr
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước
25 小天
tiểu Thiên
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
26 红振家
Hồng Chấn Gia
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
27 红步天
Hồng Bộ Thiên
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
28 黑晓琪
Hắc Hiểu Kỳ
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
29 黑晓龙
Hắc Hiểu Long
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
30 小龙
tiểu Long
Nr
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước
31 小琪
tiểu Kỳ
Nr
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước
32 黑慕云
Hắc Mộ Vân
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
33 红如意
Hồng Như Ý
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
34 慕光
Mộ Quang
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
35 慕风
Mộ Phong
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
36 璃儿
Ly nhi
Nr
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước
37 小璃
tiểu Ly
Nr
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước
38 黄伯伯
bác Hoàng
Nr
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước
39 黑二公子
Hắc nhị công tử
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
40 红姐
Hồng tỷ
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
41 下海子
Hạ Hải tử
Nr
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước
42 红乔
Hồng Kiều
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
43 黑慧
Hắc Tuệ
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
44 慧慧
Tuệ Tuệ
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
45 出林子
Xuất Lâm tử
Nr
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước
46 进城子
Tiến Thành tử
Nr
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước
47 羽莹
Vũ Oánh
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
48 蓝羽莹
Lam Vũ Oánh
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
49 红伯父
Hồng bá phụ
Nr
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
50 小阳
tiểu Dương
Nr
Thấp tôm tép Chung 2 ngày trước