Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya [-wytt4kkj]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya]

Số lượng từ: 432

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 堀、堀北桑
Hori, Horikita-san
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
2 堀北桑
Horikita-san
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
3 雪之下桑
Yukinoshita-san
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
4 月城桑
Tsukishiro-san
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
5 店员桑
nhân viên cửa hàng-san
nh
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
6 龙、龙园桑
Ryū, Ryūen-san
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
7 椎名酱
Shiina-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
8 真锅酱
Manabe-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
9 伊吹酱
Ibuki-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
10 真希酱
Maki-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
11 雫酱
Shizuku-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
12
Shizuku
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
13 枫花酱
Fūka-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
14 堀北酱
Horikita-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
15 轻井泽酱
Karuizawa-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
16 轻井泽酱
Karuizawa-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
17 铃音酱
Suzune-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
18 铃音酱
Suzune-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
19 波琉加酱
Haruka-chan
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
20 南云君
Nagumo-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
21 小企君
Hikki-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
22 山内春树君
Yamauchi Haruki-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
23 二宫君
Nimiya-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
24 二宫
Nimiya
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
25 石仓君
Ishikura-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
26 最高杰作君
kiệt tác tối cao-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
27 清隆君
Kiyotaka-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
28 阿尔伯特君
Albert-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
29 比企谷八幡君
Hikigaya Hachiman-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
30 柴田君
Shibata-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
31 男友君
bạn trai-kun
nh
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
32 神崎君
Kanzaki-kun
Nr
Cao Numeron Chung 2 ngày trước
33 洋介君
Yōsuke-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
34 石崎君
Ishizaki-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
35 Redhair君
Redhair-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
36 山田君
Yamada-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
37 野村君
Nomura-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
38 铃木英俊
Suzuki Hidetoshi
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
39 铃木
Suzuki
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
40 小田
Oda
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
41 小宫君
Komiya-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
42 坂、坂柳
Sa, Sakayanagi
Nr
Bình Numeron Chung 7 ngày trước
43 神崎
Kanzaki
Nr
Cao Numeron Chung 8 ngày trước
44 等女生
đám nữ sinh
n
Bình Numeron Chung 8 ngày trước
45 西川亮子
Nishikawa Ryōko
Nr
Bình Numeron Chung 10 ngày trước
46 西川
Nishikawa
Nr
Bình Numeron Chung 10 ngày trước
47 石田优介
Ishida Yūsuke
Nr
Bình Numeron Chung 10 ngày trước
48 司城大河
Tsukasaki Taiga
Nr
Bình Numeron Chung 10 ngày trước
49 森重卓郎
Morishige Takurō
Nr
Bình Numeron Chung 10 ngày trước
50 鸟崎一庆
Shimazaki Ikkei
Nr
Bình Numeron Chung 10 ngày trước