Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Bính âm [pin_yin]

Từ điển bính âm (pinyin)

Số lượng từ: 16675

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 𰻝𰻝面
biang2 biang2 miàn
~
Bình Chung ~
2 𬸘
yǎn
~
Bình Chung ~
3 𬷕
~
Bình Chung ~
4 𬶟
~
Bình Chung ~
5 𬶋
~
Bình Chung ~
6 𬴃
huō
~
Bình Chung ~
7 𬮿
gāi
~
Bình Chung ~
8 𬭯
piě
~
Bình Chung ~
9 𬬱
yǐn
~
Bình Chung ~
10 𬬩
~
Bình Chung ~
11 𬣳
hěn
~
Bình Chung ~
12 𬣡
jiàn
~
Bình Chung ~
13 𬣞
zhǔ
~
Bình Chung ~
14 𬣙
~
Bình Chung ~
15 𬟁草
yì cǎo
~
Bình Chung ~
16 𬜯
liǎng
~
Bình Chung ~
17 𬜬
màn
~
Bình Chung ~
18 𬘯
zhǔn
~
Bình Chung ~
19 𬘫
huǎn
~
Bình Chung ~
20 𬘩
tīng
~
Bình Chung ~
21 𬍤
xún
~
Bình Chung ~
22 𬌗
~
Bình Chung ~
23 𬉼
ōu
~
Bình Chung ~
24 𬇙
pèi
~
Bình Chung ~
25 𬇕
wàn
~
Bình Chung ~
26 𬃊
zhì
~
Bình Chung ~
27 𫵷
~
Bình Chung ~
28 𫰛
xíng
~
Bình Chung ~
29 𫭼
láo
~
Bình Chung ~
30 𫭢
lǔn
~
Bình Chung ~
31 𫭟
ōu
~
Bình Chung ~
32 𫠜
~
Bình Chung ~
33 𫠊
xuán
~
Bình Chung ~
34 𫠆
kuǐ
~
Bình Chung ~
35 𫟼
~
Bình Chung ~
36 𫟹
hóng
~
Bình Chung ~
37 𫟷
~
Bình Chung ~
38 𫞩
mén
~
Bình Chung ~
39 𫛭
kuáng
~
Bình Chung ~
40 𫚭
liè
~
Bình Chung ~
41 𫚖
~
Bình Chung ~
42 𫚕
shī
~
Bình Chung ~
43 𫚉
hóng
~
Bình Chung ~
44 𫘬
~
Bình Chung ~
45 𫘪
yuán
~
Bình Chung ~
46 𫘨
~
Bình Chung ~
47 𫘧
~
Bình Chung ~
48 𫘦
táo
~
Bình Chung ~
49 𫘝
kuài
~
Bình Chung ~
50 𫘜
wén
~
Bình Chung ~