Chân Khí Thời Đại

(真气时代)

Hoàn thành
Đánh giá: 6/10 (394 lượt đánh giá)
Liên kết: ciweimao yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Cái này là một cái chân khí cơ thay thế máy hơi nước thế giới.

Quốc gia phổ biến tám năm nghĩa vụ nội công giáo dục, người người có đủ nội lực, chân khí rót vào mỗi cái lĩnh vực, xuất hành, công tác, giải trí…… không một không cần thiết lấy chân khí vì năng lượng.

Thế là, nhân khẩu thành vì chiến lược tài nguyên, quốc gia ép duyên, vừa độ tuổi thanh niên không kết hôn muốn phán tội.

Phía đông biển châu, bách gia chư tử lấy riêng phần mình lý niệm kiến lập quốc gia, một cái đến từ Địa Cầu linh hồn, giáng sinh đến Mặc gia chay cô nhi quốc trên người.