Ký Ức Thương Khung

(记忆苍穹)

Hoàn thành
Đánh giá: 2.9/10 (29 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Tại độ cao hiện đại hoá hỏa tinh văn minh thời đại bối cảnh xuống đã phát sinh tình yêu, chiến tranh cho đến hỏa tinh huỷ diệt câu chuyện.