Minh Nhật Chi Phối Giả - 明日支配者

Không rõ
Đánh giá: 4.5/10 (450 lượt đánh giá)
Tổng quan Mục lục Bình luận

Giới thiệu:

Phương tử vũ đạt được một cái thần kỳ tương lai bút ký bản…… máy tính.

Thông qua này máy tính, phương tử vũ không chỉ có thể đoán trước tương lai đoạn ngắn, còn có thể mua sắm tồn tại tại tương lai vật phẩm.

Từ đó, phương tử vũ tại đi thông tương lai trên đường càng gần một bước.

Các bạn đọc: 485368686

Chương tiết:

Nguồn Chương mới nhất Cập nhật
biquge5200 Sách mới thư danh ⟨Không Muốn Phi Thăng⟩ kính thỉnh quan sát
duokan8 Ngừng càng thông tri
paoshu8 Sách mới thư danh ⟨Không Muốn Phi Thăng⟩ kính thỉnh quan sát
5200 Ngừng càng thông tri
jx_la Sách mới thư danh ⟨Không Muốn Phi Thăng⟩ kính thỉnh quan sát