Tả Đạo Bàng Môn

(左道旁门)

Hoàn thành
Đánh giá: 5.2/10 (58 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Bàng môn tả đạo, trái tỏ vẻ tà, nói tỏ vẻ phái, bên cạnh tỏ vẻ bất chính, cửa tỏ vẻ hệ thống.

Nhưng là tại thẩm sóng trong tự điển, trái tỏ vẻ bản thân đặc thù tay trái dị năng, nói tỏ vẻ bản thân căn bản, mà bên cạnh thì ý vị lấy bản thân người chung quanh, còn đến cửa cái kia vẻn vẹn liền là vận mệnh một loại an bài mà thôi.