Vi Mỹ Hảo Đích Dị Thế Hiến Thượng Khoa Học

(为美好的异世献上科学)

Hoàn thành
Đánh giá: 3.4/10 (69 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Quốc chi tướng vong, khắp nơi trên đất ma pháp, chỉ có khoa học, hưng quốc an bang. Ta không tin tà, ta tin khoa học! Nhắc nhở, này không hề là một bản [Vì tốt đẹp thế giới dâng lên chúc phúc] đồng nhân, bởi vì quyển sách nguyên danh [Tại ma pháp thế giới kiên trì khoa học ta nhất định nơi nào có vấn đề] danh tự quá dài không quá thẩm, cho nên vẻn vẹn là một bản phổ thông ma pháp cùng khoa học đan vào hằng ngày lưu tiểu thuyết

Các vị bạn đọc nếu như cảm thấy ⟨Vì Tốt Đẹp Dị Giới Dâng Lên Khoa Học⟩ còn không sai lời nói mời không muốn quên mất hướng ngài QQ bầy cùng weibo bên trong bằng hữu đề cử há!